Placené volno na pohřeb. Kdo na něj má nárok?

Při úmrtí blízké osoby máte nárok na placené volno. Zákoník práce jasně stanovuje, o jaké situace jde a v jakém rozsahu si můžete volno vybrat.

Zákon (paragraf na pohřeb)

Informace o pracovním volnu spojeném s účastí na pohřbu zpracovává Zákoník práce, konkrétně nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Toto pracovní volno je vždy placené, jen se liší jeho délka. Ta je odvislá od toho, o jakou osobu se jedná. Obecně lze ale říci, že tento nárok vám vznikne tehdy, pokud vám zemře rodinný příslušník nebo prokazatelně blízká osoba.

Úmrtí dítěte, manžela nebo druha

Zemřel-li vám manžel, manželka, druh, družka nebo dítě, vzniká vám ze zákona nárok celkem na 3 volné placené dny (2 dny při úmrtí a 1 den pro účast na pohřbu).

Úmrtí rodiče, sourozence, tchána, tchyně, švagra, švagrové

Pokud vám zemře někdo z těchto příbuzných, vzniká vám nárok na 1 den placeného volna k účasti na pohřbu. Pokud zároveň obstaráváte a zařizujete pohřeb, máte navíc ještě jeden den placeného volna.

Úmrtí prarodiče, vnoučete, prarodiče manžela/ky + osoby ve společné domácnosti

V případě, že vám zemřel někdo z výše uvedených, máte nárok na placené volno na nezbytně nutnou dobu a to nejvýše 1 den k účasti na pohřbu. Jestliže zařizujete poslední rozloučení, náleží vám navíc ještě jeden den volna.

Paragraf na pohřeb

Pohřeb kolegy, spoluzaměstnance

Volno s nárokem na náhradu mzdy nebo platu máte také v případě účasti na pohřbu vašeho kolegy za podmínky, že dostanete povolení od vedoucího pracovníka, zaměstnavatele nebo zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací.

Bere se rozptyl jako pohřeb?

Podle zákona se pohřbením rozumí uložení ostatků nebo urny s popelem do hrobu případně hrobky. O rozptýlení se v zákoně nemluví. Pokud je ale rozptyl spojen s posledním rozloučením pozůstalých, lze to ze strany zaměstnavatele považovat za pohřeb a vniká tak nárok na placené volno.

Kdy nemáte ze zákona nárok na placené volno

Na placené pracovní volno nemáte ze zákona nárok v případě, kdy dotyčná osoba nebyla ve vašem přímém příbuzenském vztahu a ani s vámi nežila v jedné společné domácnosti. Může jít např. o kamaráda, kamarádku, tetu, strýce, sestřenici, bratrance.

Bude zaměstnavatel požadovat doložení potvrzení?

Zaměstnavatel od vás může, ale i nemusí požadovat potvrzení. To vám jednoduše v případě potřeby vystaví pohřební služba, u které pohřeb objednáváte.

 

Mohlo by vás dále zajímat:


Publikováno: 15.01.2019